A Zrínyi Ilona Városi Könyvtár története

A Zrínyi Ilona Városi Könyvtár Sárospatak kiemelt regionális feladatkörű,  nyilvános közkönyvtára.

Alapításának időpontja: 1953. július 1.

 

A bibliotéka több mint félévszázados története a források ismeretében öt periódusra osztható fel:

1953-1968: Az alapítás, alapozás a Községi Könyvtárban
1968-1983: Fejlesztés és fejlődés a Városi Könyvtárban.
1983-1998: Új szolgáltatások bevezetése, a hatókör bővítése
1998–2007: Informatikai fejlesztés – virtuális könyvtár
Az intézmény névadása
Nemzetközi kapcsolatok
2008- Integráció A Művelődés Házával

Az 1950-es évek elején Borsod–Abaúj–Zemplén megyében is megkezdődött a tanácsi könyvtári hálózat kiépítése. Sátoraljaújhelyben, Szerencsen létrehozták a Járási Könyvtárat. Sárospatak község akkori vezetői nem fogadták el a Népkönyvtári Központ tervét, anyagi támogatását. Emiatt 1953-ban a településünkön a járási feladatkört is ellátó könyvtár helyett csak egy fiókkönyvtár létesült, amely szervezetileg a sátoraljaújhelyi Járási Könyvtárhoz tartozott.

A kis könyvtár igen szerény körülmények között működött. A könyvtárhasználók csaknem ezer kötet közül válogathattak. Az intézmény forgalma szerény volt, ezért Tarr Edit könyvtáros heti négy alkalommal a sátoraljaújhelyi Járási Könyvtárban is tevékenykedett. A könyvtári szakfelügyelet rendszeresen ellenőrizte és segítette a könyvtáros munkáját. 1959-ben a kihelyezett kötetek számát növelték, új dokumentumokat is szerzeményeztek, a szakmai munka színvonala is javult. Az intézmény ekkor már önálló községi könyvtárként működött.

1961, a költözködés éve. A Művelődési Ház egyik klubhelyiségébe került át a könyvtár, ahol a könyveket nem sikerült megfelelően elhelyezni, a helyben olvasás, a tájékoztató munka is nehézkes volt. Ekkor már Balla Árpád volt a könyvtár vezetője.

1963-ban Sárospatak elöljárósága – megyei szakfelügyelettel egyetértésben – az intézmény megfelelő elhelyezéséről döntött. Különböző (cél)támogatásokból megvásárolta a Rákóczi u. 47. sz. magánlakást, hogy a községi könyvtár ide költözhessen. A kívül-belül felújított épületben ideális körülmények között folyhatott az olvasók kiszolgálása és a szakmai munka. A könyvtárlátogatók megszerették a szép környezetet. Nagy létszámban vették igénybe a különféle szolgáltatásokat, és a rendezvények is látogatottak voltak.

  1. augusztus 20-án Sárospatak visszakapta városi rangját. A községi könyvtár már városi közművelődési intézményként fogadhatta az olvasókat.

Az ezt követő tizenöt esztendő további fejlődést és szép sikereket hozott. A könyvtár dokumentumállománya jelentősen gyarapodott, az olvasók száma is egyenletesen növekedett. Az intézménynek ekkor öt főhivatású, és hat tiszteletdíjas dolgozója volt.

  1. októberétől új szolgáltatás várta az érdeklődőket. A zenei részleg megnyitása és működtetése igen népszerű lett a zenét szerető fiatalok és felnőttek körében egyaránt. Számos rendezvény, szakmai összejövetel színhelye lett a könyvtár. Az intézményben a Comenius Tanítóképző Főiskola könyvtári szakkollégium hallgatói rendszeres könyvtári gyakorlaton vehettek részt.

A könyvtári dokumentumok számának további növekedése hamarosan elhelyezési problémát okozott. Az intézményben a polcokon nagy volt a zsúfoltság, a helyben olvasás lehetősége csökkent, és a könyvtárlátogatók kiszolgálása nem volt problémamentes. Az intézmény igazgatója 1963-1979 között Gyurcsák Veronika (Dr. Kasuba Jánosné) volt.

  1. az újabb költözés éve. A Makovecz Imre által megálmodott Művelődés Háza első emeleti szintjén rendezkedhetett be a Városi Könyvtár. Itt, – a szakmai önállóságát megtartva – városi közkönyvtárként működhetett tovább.

1985-től a Városi könyvtár 16 község vonzáskörzeti központjaként rendszeresen segíthette a községi könyvtárak állományalakító, olvasó-, és rendezvényszervező munkáját. A kistelepülések könyvtárak vezetői részére pedig szakmai továbbképzést, összejövetelt szervezett .A vonzáskörzeti feladatok megszűntetésével a községi könyvtárakkal a rendszeres kapcsolat megszakadt. Munkájukhoz csak esetenként kértek segítséget.

A Városi Könyvtár dokumentumállománya tovább gyarapodott. A különgyűjteményekben (zenei, helyismereti, gyermekrészleg) nagy intenzitással kezdődött el az előírásoknak megfelelő katalógusok kiépítése. Az intézmény színvonalas helytörténeti kiadványokat jelentetett meg.

1992-től regionális, országos és nemzetközi tanácskozások színhelye a Városi Könyvtár. 1994-ben sárospataki székhellyel alakult meg az MKE Zempléni Könyvtárosok Szervezete. Elnöke: Halász Magdolna, titkára: Kosárkó Gábor lett.

A Városi Könyvtárban a regisztrált olvasók és a könyvtárhasználók száma tovább emelkedett. Ekkor már 8 főhivatású könyvtáros tevékenykedett az intézményben, és még 12 tiszteletdíjas fiókkönyvtáros is tartozott hozzá.

A hagyományos szolgáltatások köre (kölcsönzés, helyben olvasás, könyvajánlás, tájékoztatás, gyors tájékoztatás, tanácsadás, irodalomkutatás, zenei és nyelvi anyag másolása) újakkal is bővült: fénymásolás, nyelvi anyag és néhány periodika kölcsönzése, zenehallgatás, videózás, art-filmek kölcsönzése. A hátrányos helyzetű és megváltozott képességű olvasók (idős, beteg és gyengén látók) számára az esélyegyenlőség biztosítása érdekében különleges szolgáltatásokat (öregbetűs és hangos könyvek kölcsönzése) vezettünk be.

1998-ban új fejezet kezdődött a könyvtár történetében.  A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Soros Alapítvány, a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Széchenyi Terv pályázatokon nyert csaknem négymillió Ft-os támogatás felhasználásával – a régióban először – valósult meg a virtuális olvasóterem. A felnőtt részlegben elhelyezett hat multimédiás számítógépen, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt a regisztrált olvasók térítésmentesen internetezhetnek. Lehetőség nyílt az Országos Dokumentumellátó Rendszer, a könyvtárközi szolgáltatás rendszeres igénybevételére is.

A Millennium tiszteletére – 2000 szeptember 6-án – ünnepélyes keretek között intézményünk felvette Patak egyik nagyasszonya: Zrínyi Ilona nevét.

2002-ben a Külügyminisztérium támogatásával – a régióban egyedül – EU-s különgyűjtemény létesült. Az állományrészben fellelhető dokumentumok az Európai Unió iránt érdeklődők számára kölcsönözhetők, kutathatók.

2004-ben az Informatikai és Könyvtári Szövetség, valamint a Regionális Fejlesztési Holding Rt együttműködési megállapodás kötött. Ennek értelmében intézményünk is a dokumentumállományával, valamint a Pályázati Kapu internetes portál elérésével segíti a Nemzeti Területfejlesztési tervek megvalósítását és a kistérségben működő marketinges szakemberek képzési programját.

A Zrínyi Ilona Városi Könyvtár a 244/2003 (XII. 18.) sz. Korm. rendelet alapján a zempléni régió egyik kistérségi központja lett. A 65/2004. (IV. 15.) sz. Korm. rendelet alapján a kistelepülések könyvtári ellátásához már pályázati lehetőséget is biztosított. A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás könyvtári projektjének sikeres megvalósítása ennek bizonyítéka. Rendszeres segítségnyújtással a kistérség 15 községi könyvtára működőképessé vált. Hatékonnyá vált az együttműködés a szlovákiai magyar kistelepülések könyvtárosaival is. (Bodrogszerdahely, Borsi).

A bibliotéka fenntartásáról Sárospatak Város Önkormányzata gondoskodik. A téka összekötő kapocs a városban működő különböző típusú könyvtárak között. Könyvtárszakos egyetemi, főiskolai hallgatók könyvtári gyakorlásának színhelye is az intézmény.

Hatékony az együttműködés a városban és a kistérségben működő civil szervezetekkel, a vállalkozókkal és a kistérség oktatási intézményeivel és a könyvtárosokkal.

A Zrínyi Ilona Városi Könyvtárnak 1994-től következetesen építette nemzetközi kapcsolatait (Kassa, Munkács, Beregszász, Marosvásárhely, Újvidék, Szabadka, Muraszombat városokban tevékenykedő könyvtárosok, neves szaktekintélyek, a szlovákiai, vajdasági könyvtáros-, és civil szervezetek).

A Zemplén Tv, az Észak – Magyarország, a www.sarospatak.hu honlap, a Katolikus Rádió, a helyi, és határon kívüli lapok is rendszeresen beszámoltak a könyvtárban folyó munkáról, a különböző rendezvényekről. Könyvtári, pedagógiai szakfolyóiratokban is jelentek meg tudósítások az intézmény eredményes munkájáról.

A Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban tevékenykedő könyvtárosok sokoldalúan képzettek, és az elődeik által megalapozott szakmai feladatok építőmunkásai, a 21. századi virtuális könyvtár megteremtésének letéteményesei. A könyvtár igazgatója 1982-től Halász Magdolna volt.

  1. január 1-től könyvtárunk életében új szakasz kezdődött. Az önkormányzat döntése értelmében intézményünk és A Művelődés Háza összevonására került sor. Az igazgatónő nyugdíjba vonulásával a könyvtár vezetését Kövér Sándorné vette át. A Művelődés Háza és Könyvtára az integráció biztosította lehetőségeket igyekszik a látogatók javára fordítani!

Intézményünk jövőképe:

A Művelődés Háza és Könyvtára, Zrínyi Ilona Városi Könyvtár sokoldalúan képzett könyvtárosaival, tervszerűen kialakított állományával, a virtuális könyvtár megvalósulásával a régió egyik legjobb gyűjtő, feltáró és szolgáltató központja lesz, amelyben bárki, bárhonnan, a lehető leggyorsabban hozzájuthat a számára szükséges információhoz, dokumentumhoz.